Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezető


A BOSU-HUNGARY Kft. (székhely: 2890 Tata, Pálffy utca 13.; adószám: 23272244-2-11), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk el, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

Az Adatkezelő tudomására jutott adatokat jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt adattovábbítások kivételével harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül semmilyen körülmények között nem adja ki. Jelen dokumentáció érvényességi ideje alatt az adatokat kizárólag saját célra gyűjti, illetve tárolja. Amennyiben a látogató úgy határoz, hogy – a megadott adatok alapján – az Adatkezelő a későbbiekben ne vegye fel vele a kapcsolatot, úgy az Adatkezelő a Felhasználó döntésének megfelelően fog eljárni, a nem szándékosan vagy törvényben, a személy azonosítására előírt, közölt személyes adatokat nem őrzi meg, és nem adja tovább. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért.


Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési dokumentáció bármely időben történő megváltoztatására, annak az érintettek kellő időben történő tájékoztatása mellett.

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;2. Kifejezések és meghatározásuk

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.15. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.3. Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A személyes adatot - akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján - különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatok minősége

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás külföldre

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Személyes adatok nemzetközi jogsegélyegyezmény végrehajtása érdekében, az egyezményben meghatározott célból és tartalommal továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

Az automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről.

Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz Adatkezelőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 

Adatkezelések

4.1. Regisztráció

Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció

Az adatkezelés céljának leírása: Elektronikus szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését az üzemeltető felé e-mailben tett kéréssel. Ez esetben a törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanapon belül történik meg.

Adatfajták: Vezetéknév; Keresztnév; Értesítési telefonszám; E-mail cím; Számlázási cím (Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám); Szállítási adatok (Szállítási név - ha eltér -; Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám)

Az adatfelvétel módja (adatok forrása): Közvetlenül az érintettől, online regisztrációs adatlap kitöltésével.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrálók.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:4.2. Üzemeltetés és Számlázás

Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az adatkezelés céljának leírása: Elektronikus szerződés alapján történő szolgáltatás nyújtás kapcsán esedékes díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján

A jogszabály címe: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) és (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 év.

Adatfajták: Vezetéknév; Keresztnév; E-mail cím; Értesítési telefonszám; Számlázási cím (Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám);

Az adatfelvétel módja: Közvetlenül az érintettől, online adatlap kitöltésével.

Az érintettek köre: A webáruházban terméket rendelő Felhasználók, vevők.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Adattovábbítás:

- Magyar Posta Zrt.; 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Érintettek köre: elektronikus szerződést kötő Felhasználók, vevők

Továbbított adatok köre: Vezetéknév; Keresztnév; Értesítési telefonszám; Szállítási cím (Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám);

Az adatkezelés nyilvántartási száma:4.3. Hírlevelezés

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére és tájékoztatás az aktuálisan új információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama: a weboldal-tagság megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett, Adatkezelő felé, E-mailben tett kérésére alapján a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.

Adatfajták: Vezetéknév; Keresztnév; E-mail cím

Az adatfelvétel módja: online

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozók.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:4.4 Weboldal látogatók

A ttsport.hu címen elérhető weboldal html-kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni a Felhasználó számítógépén elhelyezett úgynevezett sütik „cookie” segítségével. A cookie-król bővebb tájékoztatást weboldalunkon talál a Weboldalon, a ttsport.hu/content/8-cookie-tajekoztato  kattintva.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A külső szolgáltatások során rögzítésre kerülhet a Felhasználó IP címe is, ami bizonyos esetekben (fix IP cím esetén) alkalmas lehet személyek azonosítására, ezért az IP-cím kezelése is adatkezelésnek minősül (NAIH állásfoglalás alapján). Adatkezelő a Google Analytics által rögzített IP-címhez nem fér hozzá, azt mint személyes adatot nem kezeli, de a Weboldalon keresztül közreműködik annak továbbításában. A Google adatvédelmi irányelveiről a következő linkre kattintva olvashat többet: https://www.google.com/policies/privacy/

Az adatkezelés célja: fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés

Az adatkezelés céljának leírása: a weboldalt látogatók mind hatékonyabb és célcsoportra szabott informálása az oldal működése közben, a látogatók viselkedéséről szerzett információk alapján.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A jogszabály címe: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama: a Google Analytics adatvédelmi politikája szerinti időtartamig

Adatfajták: IP cím, dátum és időpont, a meglátogatott oldalak címe és a közöttük történő átlinkelések útvonala, a látogató földrajzi elhelyezkedése, a látogató operációs rendszerének típusával és böngészőjének fajtájával és a böngésző eszköz fajtájával kapcsolatos adatok.

Az adatfelvétel módja: automatikus (online)

Az érintettek köre: A weboldalt látogató, a cookie-kezelést jóváhagyó valamennyi Felhasználó.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:


5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő bejelentett adatkezelésekben kezelt adatait a Webáruház működését biztosító szerveren tárolja. A szerver/tárhelyszolgáltató adatai: Csibra Bt., cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 6. 2. lh. 7. em. 31., E-mail cím: csibrabt@csibra.hu.

A statisztikai céllal gyűjtött adatokat a statisztikai Google Analytics szoftver szolgáltatójának (Google Inc.; Googleplex, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) szerverén kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz, továbbá, olyan távközlési vagy informatikai eszközöket üzemeltet, amik a szolgáltatás nyújtása közben biztosítják a kezelt adatok biztonságát. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel elkövetett csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen6. Az adatkezelő adatai

Név:                  BOSU-HUNGARY Kft.

Cím:                  2890 Tata, Pálffy utca 13.

E-mail cím:       info@bosu-hungary.hu

Képviselő:         Tihanyi Árpád ügyvezető

Adatkezelési nyilvántartási számok:


7. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt abban az esetben, amikor az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:          1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím:          1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon:              06 1-475-71-86, 475-71-00

Telefax:              06 1-269-35-41
 

 

Minden Jog Fenntartva! Jelen ÁSZF a BOSU-HUNGARY Kft.  (Jogtulajdonosok) szellemi termékét képezi. A dokumentum bármely részének másolása, módosítása a Jogtulajdonosok együttes írásos engedélye nélkül Tilos!

Online vitarendezésre vonatkozó információk az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint:

Az Európai Bizottság lehetőséget biztosít a vásárlók számára, hogy az online vitarendezést egyik platformjukon rendezzék, az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint. A platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) olyan oldalként szolgál, ahol az ügyfelek peren kívül megegyezésre juthatnak az online vásárlásokkal és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben.